| | FAQ | Szukaj | Użytkownicy | Rangi | Rejestracja | Profil | Wiadomości | Zaloguj
Linki | Ekipa | Regulamin | Galeria | Artykuły | Katalog monet | Moje załączniki

Napisz nowy temat   Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
l&m
Hauptmann

Hauptmann

Posty: 923
Pochwał: 1
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Odpowiedz z cytatem

Obóz Narodowo-Radykalny

Zamach stanu Józefa Piłsudskiego postawił narodową demokrację (endecję) w bardzo trudnym położeniu. Polityka walki o władzę metodami parlamentarnymi zakończyła się klęską. O tym kto będzie rządził Polską zadecydowały nie wybory lecz brutalna siła. W tej sytuacji inicjatywę przejął w swoje ręce, pozostający dotychczas na uboczu działań politycznych, Roman Dmowski. Przystąpił on do tworzenia nowej i, w zamierzeniach, ponadpartyjnej, organizacji skupiającej wszystkie siły o orientacji nacjonalistycznej. Została ona utworzona 4 grudnia 1926 r. i przyjęła nazwę Obozu Wielkiej Polski (OWP). Wkrótce okazało się, że powstała świeżo organizacja zawisła w politycznej próżni. Nie udało się pozyskać dla jej programu innych stronnictw politycznych, przede wszystkim Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”, Narodowej Partii Robotniczej, Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji i Stronnictwa Chrześcijańsko - Narodowego, na co liczył Dmowski. Dopiero utworzenie Ruchu Młodych OWP, autonomicznego członu w obrębie całego Obozu, nadało tej organizacji nową dynamikę i doprowadziło do jej rozwoju w latach trzydziestych.

Fiasko pierwotnej koncepcji OWP skłoniło Dmowskiego do rozwiązania na przełomie 1927 i 28 r. Ligi Narodowej i powołania do życia nowej tajnej organizacji obozu narodowego o nazwie „Straż”, o jej działalności niewiele wiadomo, ale warto o niej wspomnieć, gdyż do niej należeli twórcy i przywódcy Obozu Narodowo - Radykalnego (ONR) i prawdopodobnie właśnie ze „Straży” wynieśli oni swoje zamiłowanie do konspirowania, które tak utrudnia badania nad dziejami tej formacji politycznej.

Po porażce Związku Ludowo - Narodowego (ZLN) w wyborach do sejmu i senatu w marcu 1928 r., udało się Dmowskiemu przeforsować w kierownictwie tej partii ideę konsolidacji wszystkich sił nacjonalistycznych. Efektem tego było powstanie Stronnictwa Narodowego r(SN). W jego skład oprócz ZLN weszła także część Stronnictwa Chrześcijańsko - Narodowego. Poza SN pozostał natomiast OWP, którego faktyczne wpływy ograniczały się do wpływów Ruchu Młodych OWP. Pozostanie tej organizacji poza SN uznać trzeba za początek procesu zakończonego ostatecznie rozłamem w obozie narodowym i powstaniem ONR.

Najsilniejsze wpływy posiadał OWP wśród młodzieży akademickiej. Około 30% jego członków stanowili studenci. Byli oni zarazem najbardziej radykalną, zarówno pod względem poglądów jak i stosowanych metod, częścią tej organizacji. Uniwersytety stały się widownią wystąpień antyżydowskich, żądano wprowadzenia getta ławkowego dla żydów, ograniczenia ich przyjmowania na wyższe uczelnie poprzez wprowadzenie numerus clausus czy wręcz nullus. Nie przypadkiem więc, środowisko warszawskiego Oddziału Akademickiego OWP stało się kolebką ruchu narodowo - radykalnego.

Latem 1932 r. zaczął się ukazywać „Akademik Polski” i rozpoczął działalność Narodowo - Radykalny Komitet Wydawniczy Młodych. Skupieni wokół niego: Bolesław Piasecki, Marian Reutt, Olgierd Szpakowski, Wojciech Wasiutyński opracowali jesienią 1932 r. „Wytyczne Programowe Oddziału Akademickiego OWP”, wydane w formie broszury bez zgody władz OWP. Domagali się w niej pozbawienia żydów praw obywatelskich, asymilacji Ukraińców i Białorusinów, zastąpienia kapitalizmu bliżej nie określoną „gospodarką narodową”. Były to tezy, które stały się później podstawą programu ONR.

Na przełomie 1932 i 1933 r. rząd zakazał działalności OWP. Władze SN starały się wchłonąć jego członków poprzez utworzenie Sekcji Młodych SN, do których byli oni przyjmowani. Jednoczenie zaczął się zaostrzać konflikt między „młodymi” a władzami stronnictwa. Domagali się oni zmian w pracy politycznej w terenie na bardziej zdecydowaną i radykalniejszą oraz rezygnacji ze współpracy z innymi partiami opozycyjnymi - zarówno w sejmie jak i poza nim. W razie odrzucenia przez kierownictwo tych postulatów grozili utworzeniem niezależnej organizacji.

Podjęta przez kierownictwo SN w marcu 1934 r. próba zapobieżenia rozłamowi, doprowadziła tylko do jego przyspieszenia. 14 kwietnia w stołówce Politechniki Warszawskiej na rogu Al. Niepodległości i Koszykowej została podpisana deklaracja ONR. Jako komitet organizacyjny podpisali ją: Władysław Dowbór, Tadeusz Gluziński, Jan Jodzewicz, Jan Mosdorf, Mieczysław Prószyński, Tadeusz Todtleben, Wojciech Zaleski i Jerzy Czerwiński. Wiadomo, że w opracowaniu deklaracji i organizowaniu ONR brali także udział: Bohdan Deryng, Witold Kozłowski, Henryk Rossman, Aleksander Heinrich i Antoni Goerne, którzy z racji pełnionych funkcji nie mogli ujawnić swojego udziału w organizacji. Następnego dnia deklaracja ukazała się w dodatku nadzwyczajnym „Sztafety” - pisma reprezentującego poglądy „młodych”, a które stało się od tej chwili oficjalnym organem ONR.

Struktura organizacyjna władz ONR była od początku tajna. Składały się na nią cztery poziomy, które od najniższego począwszy były następujące: poziom S - „Sekcja”, poziom C - „Stefan Czarniecki”, poziom Z - „Zakon Narodowy”, na czele którego stał Komitet Wykonawczy i poziom A - „Komitet Polityczny”. W ramach tej tajnej struktury nazywanej „Organizacją Polską", istniał dwojaki system - z jednej strony członków danego poziomu dobierano drogą kooptacji, natomiast w ramach jednego poziomu stosowano demokratyczne zasady wyboru władz. Komitet Polityczny był kierowany przez trzyosobowy zarząd i w początkowym okresie istnienia ONR w jego skład wchodzili prawdopodobnie Tadeusz Gluziński, Jan Jodzewicz i Jan Mosdorf. Natomiast wg innych źródeł w tej trójce znajdował się Henryk Rossman.

Trudno jest ocenić liczebność ONR. W Warszawie liczył on ok. 2000 członków, przy czym większość stanowili studenci. Duże wpływy uzyskał ONR w województwie poznańskim gdzie przyłączyło się do niego tamtejsze Stowarzyszenie Wielkiej Polski. W pozostałych częściach kraju jego wpływy były znikome. W okresie swej legalnej działalności próbował on zdobyć wpływy wśród robotników. Jego organ prasowy „Sztafeta”, przekształcony 14 maja z tygodnika na dziennik, obszernie zajmował się sprawami robotniczymi. Chcąc przeciwdziałać rozszerzaniu się wpływów ONR na dzielnice robotnicze Warszawski Okręgowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) wezwał 30 maja 1934 r. do fizycznej rozprawy z kolporterami „Sztafety” i członkami ONR. Efektem tego były bezpośrednie starcia, w których przeciwko członkom i lokalom tej organizacji występowały wspólnie bojówki Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej. Wynikiem napaści socjalistów i komunistów na członków ONR, było polecenie wydane im przez kierownictwo, aby w dzielnicach opanowanych przez PPS zdejmowali odznaki partyjne oraz zakaz udziału w akcjach mogących zakłócić porządek publiczny 13 czerwca władze zamknęły drukarnię „Sztafety”, co w połączeniu z wcześniejszym aresztowaniem kierownika Sekcji Ogólnej ONR Edwarda Kemnitza, odczytano jako zapowiedź rozprawy władz z tą organizacją. Rankiem 15 czerwca Gluziński, Jodzewicz i Mosdorf usiłowali uzyskać audiencję u ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego, ale jego sekretarz stwierdził, że jest on zajęty i może ich najwcześniej przyjąć we wtorek 19 czerwca - na co Mosdorf miał odpowiedzieć: "We wtorek za późno". Tego samego dnia po południu minister Pieracki został zamordowany przez ukraińskich nacjonalistów, a podejrzenie o ten zamach padło na ONR.

Rozpoczęły się masowe aresztowania, które nie ograniczyły się tylko do działaczy ONR, ale również objęły członków Sekcji Młodych SN podejrzewanych o sympatyzowanie z tą partią. W ciągu tygodnia zatrzymano ok. 1000 osób. Z pośród przywódców nie udało się władzom ująć, ukrywającego się przez długi czas Mosdorfa, co zostało przyjęte przez członków ONR jako objaw tchórzostwa i znacznie nadszarpnęło jego autorytet.

7 lipca 1934 r. działaczy ONR: Zygmunta Dziarmagę, Władysława Chackiewicza, Jodzewicza, Kemnitza, Czesława Łączyńskiego, Bolesława Piaseckiego, Rossmana, Włodzimierza Sznarbachowskiego, Bolesława Świderskiego i Antoniego Grębosza, umieszczono jako pierwszych więźniów, w założonym zaraz po zabójstwie Pierackiego, obozie odosobnienia w Berezie Kartuskiej. 10 lipca ukazał się w prasie komunikat starosty grodzkiego w Warszawie informujący o delegalizacji ONR.

Jeszcze w okresie pobytu przywódców ONR w Berezie, rozpoczęły się spory, mające głównie charakter personalny i taktyczny. Piasecki i jego zwolennicy dążyli do nadania organizacji bardziej bojowego charakteru i postawienia na jej czele, w miejsce tajnej i kolegialnej Organizacji Polskiej, jednego „wodza”, którym miał zostać oczywiście on sam. Poglądy te natrafiły na sprzeciw działaczy starszej daty, przeciwnych radykalizowaniu działań i jak najdalszych od idei wodzostwa. Spory te trwały nadal na wolności i doprowadziły ostatecznie do rozłamu w kwietniu 1935 r.

Do grupy Piaseckiego przyłączyli się Zygmunt Dziarmaga, Wojciech Kwasiborski, Adolf Reutt, Marian Reutt, Witold Staniszkis, Olgierd Szpakowski, Wojciech Wasiutyński. Znani byli oni pod nazwą „Falangi", pochodzącą od tytułu wydawanego przez nich pisma. Właściwy ONR, zwany też dla odróżnienia od „Falangi” ONR-ABC, pozostał przy swojej dotychczasowej strukturze organizacyjnej. Trzyosobowy zarząd składał się wtedy prawdopodobnie z Tadeusza Gluzińskiego, Jana Jodzewicza i Henryka Rossmana, a po jego chorobie i śmierci, Jerzego Kurcyusza. Organem prasowym organizacji stał się dziennik „ABC”. Wydawano także nielegalnie od lipca 1934 r. „Nową Sztafetę”, która powróciła jesienią do dawnej nazwy. ONR liczyło w tym czasie, wg źródeł policyjnych, 500 członków. Jego legalną przybudówką był od października 1936 r. Narodowy Związek Polskiej Młodzieży Radykalnej, działający w środowisku akademickim. Posiadał także znaczne wpływy w związku zawodowym „Praca Polska”.

Pod koniec 1936 r. rozpoczęły się kontakty pomiędzy ONR a sanacją. Były one związane z powstaniem w lutym 1937 r. Obozu Zjednoczenia Narodowego, dla którego szukano szerszej, niż tylko sanacyjna, bazy politycznej. Zaowocowały one złagodzeniem stanowiska władz wobec ONR i umożliwiły jego niemal legalną działalność.

Przed wybuchem wojny w skład Komitetu Politycznego wchodzili prawdopodobnie Antoni Goerne, Mieczysław Harusewicz, Jan Korolec, Wiktor Martini, Witold Kozłowski, Tadeusz Salski, Włodzimierz Sylwestrowicz i Tadeusz Todtleben. Wcześniej szeregi ONR opuścił z przyczyn politycznych Wojciech Zaleski i usunięto z organizacji Jerzego Kurcyusza, z przyczyn natury obyczajowej. Spośród wymienionych przywódców ONR wojnę przeżyło tylko pięciu, a zaledwie trzech brało aktywny udział w działalności konspiracyjnej.

Sławomir Czyż
(pobrano ze strony http://onr.czyz.superhost.pl/)


Kto jest zainteresowany tematyką ONR, OWP, Nacjonalizmu polskiego?


Otóż ja aktywnie wspieram ONR , studiuje różne materiały na ten temat.

90% ludzi uważa narodowców za kiboli i nazistów. Głównie dzięki Gazecie Wyborczej, która wrzuca nas do jednego wora z wyżej wymienionymi i rekonstruktorami historycznymi (Wh i SS) . No, ale takie życie.
Nie będę się zbytnio rozwodził na ten temat bo powstanie dyskusja polityczna a ja bym wolał pogadać o historii.

Mile widziane jakieś zdjęcia z okresu międzywojennego.


Ostatnio zmieniony przez l&m dnia Sro 23 Sty, 2008 23:50, w całości zmieniany 1 raz

Sro 23 Sty, 2008 21:04

Powrót do góry
żukow
Major

Major
Posty: 1883
Pochwał: 4
Skąd: Bidziny
Archiwum: Prokuratury we Wrocławiu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Odpowiedz z cytatemA, dowiedziałem się, że filmik ONR na You Tubie został usunięty z powodu naruszenia regulaminu.

_________________
"W czas wojny potrzebujemy kogoś nowego, komu możemy zaufać, kto poprowadzi ludzi jak jakiś święty. "
— Tupac Amaru Shakur

Sro 23 Sty, 2008 21:20

Powrót do góry
l&m
Hauptmann

Hauptmann

Posty: 923
Pochwał: 1
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Odpowiedz z cytatem

Idiotyzm z kasowaniem filmików.
Antihahaha czuwa LaughingOpis załącznika:

Sro 23 Sty, 2008 21:29

Powrót do góry
7TP
Major

Major

Posty: 1606
Pochwał: 3
Skąd: Choszczno
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Odpowiedz z cytatem

Cały powyżej wklejony tekst pochodzi z wikipedii. Po co tyle kopiowania? Może wystarczyło dać link albo chociaż wspomnieć o źródle Zniesmaczony

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3z_Narodowo-Radykalny

_________________
Pozdrawiam
Krzysiek

Sro 23 Sty, 2008 21:38

Powrót do góry
żukow
Major

Major
Posty: 1883
Pochwał: 4
Skąd: Bidziny
Archiwum: Prokuratury we Wrocławiu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Odpowiedz z cytatem

A o co chodzi z tym napisem "Polska żywi 4 miliony Żydów"? W jakim sensie mamy go odbierać?
_________________
"W czas wojny potrzebujemy kogoś nowego, komu możemy zaufać, kto poprowadzi ludzi jak jakiś święty. "
— Tupac Amaru Shakur

Sro 23 Sty, 2008 21:42

Powrót do góry
l&m
Hauptmann

Hauptmann

Posty: 923
Pochwał: 1
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Odpowiedz z cytatem

7TP A po co się wysilać czytaniem jak można z góry napisać post nie na temat?

żukow Z tego co pamiętam to zdjęcie przedwojennego ONR. Wiadomo , że nacjonaliści za narodem wybranym zbytnio nie przepadali.
Dodam , że w obliczu nazistowskich najeźdźców ludzie związani z ruchem skrajnie prawicowym aktywnie pomagali Żydom.
Polska beż Żydów, byłaby jak zupa bez pieprzu - bez smaku.

Współczesny ONR :
Obóz Narodowo-Radykalny jest ruchem ideowo-wychowawczym. Powyzsze zdanie w pełni odzwierciedla istotę naszego obozu. ONR, nie jest organizacją, stronnictwem czy stowarzyszeniem lub, broń Boże, partią. Wszystkie te epitety ograniczają, zamykają się w ściśle określonych ramach programowo-ustrojowych, są narzucone z góry w celu zaszufladkowania, stłamszenia jednostki. Są wreszcie wyrobem demokracji i parlamentaryzmu. ONR jest Ruchem. Ale nie ruchem w sensie politycznym ale w sensie szerszym. ONR jest Ruchem w sensie społecznym. Formuła ta nie narzuca, nie zamyka, jest wolna, jest pond polityką. Jest w końcu ponad podziałami. ONR jest Ruchem Wielkiej Polski. Jest Ruchem Młodego pokolenia Polaków, świadomych swych obowiązków wobec Narodu. ONR definiowany właśnie jako Ruch stanowi nową jakość mimo ponad 70-letniej tradycji. ONR jest nieuchwytny dla systemu ponieważ nie ma aspiracji parlamentarnych. ONR jest Ruchem ideowo-wychowawczym. Naszym celem nie jest zdobycie mistycznej, iluzorycznej i mocno skompromitowanej władzy, ale zdobycie młodych pokoleń Polaków. Nie walczymy o "stołki", walczymy o dusze i umysły młodzieży naszej. Poprzez działania ideowo-wychowawcze chcemy wyrwać młodych ludzi z bierności i apatii. Chcemy zapalić im dusze aby zapłonęły ogniem idei i czynu. Sprawić by obudziła w nich się wola walki o lepsze jutro. Naszym celem nie jest rewolucja, czyli gwałtowna zmiana systemu wartości ale rekonkwista. Rekonkwista młodzieży, czyli zdobycie jej dla zapomnianych i wyśmiewanych dziś pojęć, Narodu, Honoru. Chcemy zdobyć młodzież dla Polski! Nie skrępowani demokratycznymi ograniczeniami będziemy swoją misję realizować wszelkimi dostępnymi dla nas środkami.

Pamiętaj! My nie jesteśmy partią polityczną, ale organizacją czynu. Dla ludzi biernych lub karierowiczów nie ma miejsca w szeregach ONR. Nasze działania są radykalne i każdy decydujący się na członkostwo musi być przygotowany na konsekwencje z tym związane. Dzisiaj jest czas wyjątkowy, gdyż trzeba bronic wartości: moralnych wbrew otoczeniu, rodzinnych wbrew najbliższym, narodowych wbrew narodowi, państwowych wbrew władzy, religijnych wbrew duchownym, autorytetu wbrew dorosłym.

Jeżeli jestes zdecydowany walczyć w sposób radykalny z wrogami naszego Narodu - wstąp w szeregi Obozu Narodowo-Radykalnego.

"Nie jesteśmy faszystami, ani hitlerowcami, przede wszystkim dlatego, że jesteśmy ruchem czysto polskim, nie potrzebujemy obcych wzorów. Nie uważamy się za faszystów ani za hitlerowców również dlatego, że oba te ruchy mają wiele wad, a nawet grzechów, którymi obarczać się nie chcemy. Nie są to wzory, które chcielibyśmy naśladować." Jan Mosdorf [b]

Sro 23 Sty, 2008 22:04

Powrót do góry
seth
Użytkownik zbanowany

Użytkownik zbanowany
Posty: 7603
Pochwał: 35
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Odpowiedz z cytatem

Cytat:
A o co chodzi z tym napisem "Polska żywi 4 miliony Żydów"? W jakim sensie mamy go odbierać?Hasła ONR -owskie , mają wydźwięk jednoznacznie antysemicki . I tak należy je odbierać . Wymowa tego sloganu jest taka że mniejszość żydowska jest ciężarem dla II RP i jej obywateli .

Sro 23 Sty, 2008 22:07

Powrót do góry
żukow
Major

Major
Posty: 1883
Pochwał: 4
Skąd: Bidziny
Archiwum: Prokuratury we Wrocławiu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Odpowiedz z cytatem

Dzięki za odpowiedź, seth. Ciebie to należy podziwiać Razz Mr. Green
_________________
"W czas wojny potrzebujemy kogoś nowego, komu możemy zaufać, kto poprowadzi ludzi jak jakiś święty. "
— Tupac Amaru Shakur

Sro 23 Sty, 2008 22:07

Powrót do góry
7TP
Major

Major

Posty: 1606
Pochwał: 3
Skąd: Choszczno
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Odpowiedz z cytatem

l&m napisał:
7TP A po co się wysilać czytaniem jak można z góry napisać post nie na temat?


Post jest jak najbardziej w temacie, bo ewidentnie skopiowałeś tekst bez podania źródła. Tekst jest wklejony jako Twój, a nim nie jest. Za takie zachowanie powinieneś dostać ostrzeżenie, bo to kradzież cudzych tekstów.

I nie obrażaj mnie, bo na jakiej podstawie możesz stwierdzić, czy go przeczytałem? Przeczytałem i to dokładnie, bo jak rozpoznałbym, że to nie Twój tekst?
Może w Twoim środowisku, które reprezentujesz ten ton dyskusji-rozmowy jest akceptowany i normalny, ja uważam go za obraźliwy.

A hasło o Żydach odbieram, jako przejaw antysemityzmu , co jest niezgodne z regulaminem forum. Mam nadzieję, że moderator zamknie temat łamiący regulamin IOH.

Edit:literówki Wink

_________________
Pozdrawiam
Krzysiek


Ostatnio zmieniony przez 7TP dnia Sro 23 Sty, 2008 22:51, w całości zmieniany 1 raz

Sro 23 Sty, 2008 22:37

Powrót do góry
maxikasek
Moderator
Generał broni

Generał broni

Posty: 10863
Pochwał: 36
Skąd: obecnie Szczecin
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Odpowiedz z cytatem

l&m wstaw źródło, bo za kopiowanie ludzie dostawali ostrzeżenie. Jak rozumiem siłą rozpędu zapomniałeś.
A tak ogólnie to zająłbyś się swoim działem, zamiast zajmować się pierdołami Wink

_________________
Prawo Balaniego:
Jak długo trwa minuta, zależy od tego, po której stronie drzwi toalety się znajdujesz.

http://www.powrotlegendy.pl/

Sro 23 Sty, 2008 22:48

Powrót do góry
l&m
Hauptmann

Hauptmann

Posty: 923
Pochwał: 1
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Odpowiedz z cytatem

Cytat:
Hasła ONR -owskie , mają wydźwięk jednoznacznie antysemicki . I tak należy je odbierać . Wymowa tego sloganu jest taka że mniejszość żydowska jest ciężarem dla II RP i jej obywateli .

Tak , porównaj to jeszcze z nazizmem. Ciężarem była pod względem gospodarczym zauważ, że przed II wojną była w Polsce bieda i taki te hasła mialy głownie wydźwięk . Zresztą nie ma co tu porównywać do rasowej nienawiści Adolfa, jedynie duża niechęć.

Cytat:
Post jest jak najbardziej w temacie, bo ewidentnie skopiowałeś tekst bez podania źródła. Tekst jest wklejony jako Twój, a nim nie jest. Za takie zachowanie powinieneś dostać ostrzeżenie, bo to kradzież cudzych tekstów.

I nie obrażaj mnie, bo na jakiej podstawie możesz stwierdzić, czy go przeczytałem? Przeczytałem i to dokładnie, bo jak rozpoznałbym, że to nie Twój tekst?
Może w Twoim środowisku, które reprezentujesz ten ton dyskusji-rozmowy jest akceptowany i normalny, ja uważam go za obraźliwy.

A hasło o Żydach odbieram, jako przejaw antysemityzmu , co jest niezgodne z regulaminem forum. Mam nadzieję, że moderator zamknie temat łamiący regulamin IOH.

Nie widzę miejsca w którym Cię obrażam ? Uznaje jedynie twojego posta za zbędnego. Dokładnie jak napisał maxikasek pominąłem źródło , bo chciałem szybko dodać jakiś tekst informacyjny żeby było o co rozmowę zahaczyć.
Nie prościej było mi puścić PW "Dodaj źródło" ? No tak , ale to robota a tak to można kogoś oskarżyć i zrobić Offtopa.
Rozumiem , żebym książkę przekopiował i tu wkleił , ale o taką bzdurę się kłócić to naprawdę respekt Neutral
Cytat:
Może w Twoim środowisku, które reprezentujesz ten ton dyskusji-rozmowy jest akceptowany i normalny, ja uważam go za obraźliwy.

Jak twoje poprzednie uwagi jestem w stanie zaakceptować i zrozumieć to jest już dla mnie obraźliwe dla ONRu i jego członków. Prosiłbym Cię abyś nie oceniał mojego środowiska w ten sposób bo jest to z twojej strony nie uprzejme i obraźliwe, a sądzę , że o środowisku nie masz zielonego pojęcia.

Cytat:

A hasło o Żydach odbieram, jako przejaw antysemityzmu , co jest niezgodne z regulaminem forum. Mam nadzieję, że moderator zamknie temat łamiący regulamin IOH.


Rozumiem żebym umieścił współczesny plakat antyżydowski, ale tamto zdjęcie jest z przed ponad pół wieku i elementem propagandowym już nie jest.
Antysemityzm to też sztywne hasło. Polscy narodowcy byli bardziej antysyjonistyczni niż antysemiccy. Akurat jeżeli to będzie miało wartość historyczną to mogę wrzucić tutaj nazistę ze swastyką na czole i nie będe łamał regulaminu Wink Bo to forum historyczne, zdjęcie jest stare i takową wartość historyczną ma.
Odnośnie zamknięcia tematu , nie rozumiem czemu się tak rozmowy boisz? Bo jak mam interpretować chęć zakończenia dyskusji. Dyskusję się kończy jak zostaną wyczerpane wszystkie argumenty i informacje. A ten post moim ostatnim słowem w tej kwestii nie jest .
Cytat:
l&m wstaw źródło, bo za kopiowanie ludzie dostawali ostrzeżenie. Jak rozumiem siłą rozpędu zapomniałeś.


Zmieniłem tekst , jest już napisany autor z imienia i nazwiska.
Pośpiech ;/
Widzę, że sie rygor zaostrzył .
Przepraszam.

Cytat:
A tak ogólnie to zająłbyś się swoim działem, zamiast zajmować się pierdołami


Z pierwszą częścią zdania sie zgodzę , planuje się zająć. Mam 3 artykuły napisane w 75 % i jakoś nie ma kiedy ich dokończyć.
A odnośnie drugiej części to ONR to nie pierdoły. Twisted Evil

Czw 24 Sty, 2008 0:37

Powrót do góry
maxikasek
Moderator
Generał broni

Generał broni

Posty: 10863
Pochwał: 36
Skąd: obecnie Szczecin
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Odpowiedz z cytatem

Cytat:
A odnośnie drugiej części to ONR to nie pierdoły.

Jak mam "doła" to wchodzę na ich strony i czytam artykuły. Od razu humor mi się poprawia. GOmółka w prawicowym wydaniu Wink Te "miażdżące pięści" czy "ONR walczy, ONR czuwa, ONR Wielką Polskę wykuwa" (Liga broni, Liga radzi, Liga nigdy Was nie zdradzi Wink ).
TAk przy okazji? ONR jest w ogóle zarejestrowana? Bo do tej pory chyba tylko tej w Brzegu udało się (po wykreśleniu ze statutu odwołań do przedwojennego ONR), NAtomiast na stronach Brygad ONR takowe odwołania są (o ile jest zamieszczony statut). Bo przeważnie przy linkach statut czy historia ONR jest komunikat "file not found" Wink
teraz wiem gdzie podziali się skini ze Śląska i Zagłębia Twisted Evil

_________________
Prawo Balaniego:
Jak długo trwa minuta, zależy od tego, po której stronie drzwi toalety się znajdujesz.

http://www.powrotlegendy.pl/

Czw 24 Sty, 2008 1:09

Powrót do góry
de Villars
Moderator
Generał dywizji

Generał dywizji

Posty: 8072
Pochwał: 6
Skąd: Kraków
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Odpowiedz z cytatem

Cytat:
TAk przy okazji? ONR jest w ogóle zarejestrowana

Zaraz, to ONR teraz funkcjonuje? Bo z tego co wiem, to np. tego symbolu który jest na zdjęciu w poście żukowa, teraz używa NOP. Czy może NOP i ONR to to samo?

_________________
Dmą w rogi zaklęte
Dudni ziemia, kurz staje
Jako burze w szale
Idą, idą Wandale!
Szaleją topory
Dzicy jako zwierzory
Szpony bogów w szale
Idą, idą Wandale!

Czw 24 Sty, 2008 9:42

Powrót do góry
l&m
Hauptmann

Hauptmann

Posty: 923
Pochwał: 1
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Odpowiedz z cytatem

ONR jest organizacją , a NOP partią.
Jest parę zależności .
ONR w pełni legalnie funkcjonuje.

PS. Nie mam czasu sie rozpisać bo jadę do Opola. Wyedytuje posta potem.

Czw 24 Sty, 2008 10:58

Powrót do góry
rydz-smigly
Kapitan

Kapitan
Posty: 1140
Pochwał: 1
Skąd: EUROPA
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Odpowiedz z cytatem

l&m my to juz tutaj pare tematow na ten temat faszyzmu, ONR itd to mielismy. Nie wiem co mialbym Tobie powiedziec lub tutaj przekazac. Moze raczej to, co po wielu latach stwierdzilem: takie organizacje zapraszaja glownie ludzi o slabej psychice. Jesli ludzie czuja sie niedowartosciowani, to takimi glosnymi haslami bardzo latwo pobudzic w nich cos. Przedewszystkim to najlepiej siac strach i nienawiesc, bo to zawsze sie najlepiej przyjmuje.

Sklada sie tak, ze znam bardzo dobrze ONR, wiem o rzeczach o ktorych Ty nawet w zadnej ksiazce nie wyczytasz. Poprostu najlepszy jest kontakt z "bylymi" dzialaczami Laughing Duzo dlatego przemyslalem i doszedlem osobiscie do tego, ze taki model dla Polski.........jest niczym. Wlasnie przez takich ludzi Polska ma swoja opinie. A to nieprawda, ze caly narod jeset antysemicki.

Powiedz mi, co takiego ONR w dzisiejszych czasach by mogl w Polsce zmienic?? NICZEGO!! Jak ludzie maja slabosci do mundorkow, to albo w szkole niech nosza, albo zapisza sie do harcerstwa lub Sokolów, bo do wojska to chyba takich nie przyjmuja. Przyjmuje, ze w obecnych czasach to troche oswiecenia dotarlo do spoleczenstwa. No moze nie w kierunku wiejsko-torunskim, ale raczej tak.

Nie bede sie wsciekac tutaj, bo emocje przy temacie to ida mi w gore. Polska Hiszpania nie jest, wiec nie ma co tam porownywac. A wiem, ze wielu z ONRowców bardzo sie w Falandze miluje. Tylko to inna "krew". Hiszpan z natury jest taki emocjonalnie pobudliwy. Polak to raczej aby komus na zlosc cos inaczej zrobic.

Ja nie uwazam, ze 90% "narodowców" za jakiego Ty sie tez masz, to kibole i nazisci. Gorzej, uwazam wlasnie takie osoby jak Ciebie i n.p. bylego wicepremiera (o Boze juz nawet tak daleko doszlo) Giertycha, bo zaliczam Was do inteligentnych ludzi. Tylko tacy, ktorzy moga sobie dac rade z mniej wyksztalcona czescia spoleczenstwa, lub tej ktora wogole nie mysli (to moga byc wlasnie tez akademicy).

Przypadek chce, ze nad ta cecha lub zjawieniem, czyli faszyzmen, nazizmem formami narodowymi w swiecie i szczegolnie w Polsce rozmawialem z czlowowymi psychologami w Polsce. Czlowieku, lepiej nie mowie co z tego wyszlo. Laughing Laughing Laughing Analiza tej specyfiki byla smieszna no i jednoczesnie przerazajaca.

Gdybym ja powiedzial teraz, ze jestem NARODOWCEM, bo kocham Polske...............oj, to juz bym sie zgubil. Poniewaz nasze modele roznilyby sie bardzo. Dla mnie nie ma tam podzialu na RASY, NARODOWOSCI, RELIGIE..........jest CZLOWIEK.......DOBRY, albo NIEDOBRY. Ach polecam tutaj ksiazke indyjskiego autora: AMARTYA SEN, który to otrzymal w 1998 Nagrode Nobla (polecam zapoznac sie z sylwetka: http://pl.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen ) . Chodzi w niej o pochodzeniu czlowieka, o tzw. "szufladkowaniu" ludzi i ze wlasnie przez to wychodza konflikty i wojny. Jako przyklady: Jugoslawia, Rwanda itd.itd.

Aha i jestem tutaj za dyskusja na ten temat. Czasy sa tak trudne, i chce abysmy z nimi sie uporali. Ciekawe drogi l&m (moja byla marka papierosow, ale w starym roku rzucilem palenie Piwo ) co powiesz mi na temat p.Grossa. No dobra najpierw to co na górze napisalem.

Czw 24 Sty, 2008 15:16

Powrót do góry
maxikasek
Moderator
Generał broni

Generał broni

Posty: 10863
Pochwał: 36
Skąd: obecnie Szczecin
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Odpowiedz z cytatem

Cytat:
ONR w pełni legalnie funkcjonuje.


A pod jaką nazwą? Bo szukałem w wyszukiwarce KRS i nie znalazłem nic na ten temat?

_________________
Prawo Balaniego:
Jak długo trwa minuta, zależy od tego, po której stronie drzwi toalety się znajdujesz.

http://www.powrotlegendy.pl/

Czw 24 Sty, 2008 15:38

Powrót do góry
seth
Użytkownik zbanowany

Użytkownik zbanowany
Posty: 7603
Pochwał: 35
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Odpowiedz z cytatem

lm;

Cytat:
Tak , porównaj to jeszcze z nazizmem. Ciężarem była pod względem gospodarczym zauważ, że przed II wojną była w Polsce bieda i taki te hasła mialy głownie wydźwięk . Zresztą nie ma co tu porównywać do rasowej nienawiści Adolfa, jedynie duża niechęć.


''Żydzi byli ciężarem gospodarczym '' rozwiń tę błyskotliwą myśl , przynajmniej o roczniki statystyczne okresu przedwojnia , łopatologicznie mówiac udowodnij tą tezę .Cytat:
Tak , porównaj to jeszcze z nazizmem


Mam określone zdanie na temat ONR i powiem tak : nacjonaliści , antysemici , zagubieni chłopcy o skromnej wiedzy na temat otaczającego ich świata , marna kalka włoskich faszystów .


Cytat:
A odnośnie drugiej części to ONR to nie pierdoły


Podobnie jak anarchiści w Hiszpanii tak ONR -owcy w Polsce to słabi , tchórzliwi bojownicy , do tego żałośnie nieskuteczni i na niwie politycznej i gospodarczej . Teoretycy i utopiści , dla których sukcesem było niespełnienie ich projektów wobec Polski czy Europy . Dzięki temu dalej istnieją w szczątkowej , karłowatej formie , na marginesie normalnego społeczeństwa. I zapewniam Ciebie LM że ten stan nie ulegnie nigdy zmianie.

Czw 24 Sty, 2008 21:31

Powrót do góry
Wojaroth
Kapitan

Kapitan

Posty: 957
Pochwał: 1
Skąd: Elbląg
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Odpowiedz z cytatem

Cytat:
„Ludzie ograniczeni, a przy tym fanatycy, stanowią plagę ludzkości. Biada państwu, w którym tacy ludzie mają władzę. Są nietolerancyjni i pozbawieni wszelkich skrupułów. Uważają, że cały świat kłamie, a tylko oni mówią prawdę” Mikołaj Gogol


Słowa M. Gogola, które zacytował w swoim podpisie Maxikasek najlepiej oddają moje stanowisko wobec ONR i NOP.

Cytat:
Mam określone zdanie na temat ONR i powiem tak : nacjonaliści , antysemici , zagubieni chłopcy o skromnej wiedzy na temat otaczającego ich świata , marna kalka włoskich faszystów.


Ja bym poszedł dalej w sądach na temat ich stanu, ale nie chcę łamać regulaminu. Powiedzmy, że chłopcy są rozczulająco zabawni...
Przepraszam za mały off top, ale tu mamy przykład kolejnej osobliwości, ciekawy przypadek...http://pfls.w.interia.pl/ Laughing Laughing

_________________
Imię jego 40 i 4...

Pią 25 Sty, 2008 11:45

Powrót do góry
Azazel
Porucznik

Porucznik

Posty: 763
Pochwał: 1
Skąd: Obleśnica
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Odpowiedz z cytatem

A mnie zastanawia czemu Redakcja IOH ma w szeregach człowieka który należy do "stowarzyszenia" któremu zarzuty stawia prokuratura? "ONR jest oskarżany o propagowanie ideologii totalitarnych (faszyzmu i nazizmu), co stoi w znacznej sprzeczności z deklaracją o kontynuacji tradycji przedwojennego Obozu Narodowo-Radykalnego i legalnością działania i istnienia organizacji. Stawiany jest zarzut posługiwania się gestami faszystowskimi[2], choć działacze ONR cały czas podkreślają, że salut rzymski jest tradycją zaczerpniętą z przedwojennego Ruchu Narodowego." Chciałbym się zwrócić do Redakcji o przemyślenie powyższego.
_________________
Na imie mam Legion a obliczem moim miliony-monetek Uśmiech .

Pią 25 Sty, 2008 13:11

Powrót do góry
de Villars
Moderator
Generał dywizji

Generał dywizji

Posty: 8072
Pochwał: 6
Skąd: Kraków
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Odpowiedz z cytatem

Cytat:
zagubieni chłopcy o skromnej wiedzy na temat otaczającego ich świata , marna kalka włoskich faszystów .

Pewnie, nie ma to jak obrońcy pederastów mieniący się być lewicą - marna kalka holenderskich czy innych popaprańców Laughing ci to mają szeroką wiedzę i horyzonty że hoho Twisted Evil

_________________
Dmą w rogi zaklęte
Dudni ziemia, kurz staje
Jako burze w szale
Idą, idą Wandale!
Szaleją topory
Dzicy jako zwierzory
Szpony bogów w szale
Idą, idą Wandale!

Pią 25 Sty, 2008 13:24

Powrót do góry
rydz-smigly
Kapitan

Kapitan
Posty: 1140
Pochwał: 1
Skąd: EUROPA
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Odpowiedz z cytatem

l&m zaczeles tutaj tak intelektualnie i jakos koniec? Mam pare publikacji na ten temat, ktore wychwalaja naród polski lub chca przedstawic historie w "neutralnym" cieniu. Ale i tak jakos to nie wyszylo, bo powolylalo sie stale na tych samych uczestkników tych bójek przedwojennych.

W tym temacie nie bedzie "dobrej" lub merytorycznej dyskusji. Poprostu wiekszosc z nas ma ten punkt widzenia, iz totalitaryzm jest przestepstwem ludzkosci. I to obojetnie czy z lewej czy prawej strony. A ja powtorzy co pisalem wyzej: wiekszosc tych dzialaczy poprostu ma skaze niedowartosciowania. Jako genealog radze Wam wszystkim porobic drzewa genealogiczne, i wtedy coniektory dostanie malego szoku. Chodzi mi o to, ze wielu okaze sie "zmieszana". I nawet z zydami.......... to dopiero dla niektorych bedzie szok, prawda? Z góry pisze, ze moje wypowiedzi maja odrobine sarkazmu i pogardy dla ludzi o tym mysleniu, wiec sie prosze tutaj ne obrazac. Nie mam nic przeciwko zydom itd.

l&m wedle prawa zydowskiego, Boleslaw Piasecki byl zydem, prawda? Wink Milego rozwijania tej calej sprawy.

Takim niedowartosciowanym narodem chyba nie jestesmy, co? No wiem LPR, PiS....Rydzyk .no ale to nie wiekszosc. Tak tylko sobie teraz pod nosem mysle.

Pią 25 Sty, 2008 13:49

Powrót do góry
Wojaroth
Kapitan

Kapitan

Posty: 957
Pochwał: 1
Skąd: Elbląg
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Odpowiedz z cytatem

de Villars napisał:
Cytat:
zagubieni chłopcy o skromnej wiedzy na temat otaczającego ich świata , marna kalka włoskich faszystów .

Pewnie, nie ma to jak obrońcy pederastów mieniący się być lewicą - marna kalka holenderskich czy innych popaprańców Laughing ci to mają szeroką wiedzę i horyzonty że hoho Twisted Evil


dV, dobrze, że przy okazji wspomniałeś o super antyfaszystach z antyfiy Laughing Zawsze boki zrywam, kiedy widzę w tv chłopców i dziewczęta w dredach wspierane na manifestacjach przez takie "znakomitości" jak Senyszyn. Ugrupowania lewackie też nie są wolne od chorobliwych inklinacji. Idolami polskich anarcholewaków są takie indywidua jak: towarzysz Trocki, Guevarra, Dolores Ibarruri etc. Poziom zidiocenia organizacji lewackich jest bardzo porównywalny do ugrupowań faszystowskich. Twisted Evil Zawsze się zastanawiam, czy ci ludzie maja za dużo hormonów i muszą szukać ukojenia w sublimacji ? Laughing Jest tyle fajnych zjawisk na ziemi Wink Czy koniecznie trzeba się fascynować Dmowskim, Che Guevarrą ? Zniesmaczony

_________________
Imię jego 40 i 4...

Pią 25 Sty, 2008 13:53

Powrót do góry
rydz-smigly
Kapitan

Kapitan
Posty: 1140
Pochwał: 1
Skąd: EUROPA
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Odpowiedz z cytatem

Willy Brand niemiecki Kanclerz, powiedzial kiedys ciekawe zdanie:

"Kto majac 18 lat nie jest komunista, jest bez serca. Kto nim jest jeszcze majac 30, bez rozumu".

Tlumacze sobie przez to zdanie postawe mlodych ludzi, ktorzy zazwyczaj maja tzw. "lewe" poglady. Nasz premier powiedzial tez kiedys, ze ojciec staje sie konserwatysta kiedy dorasta jemu córka. W tym pewnie tez cos jest.

Wojaroth pyta sie dlaczego ludzie fascynuja sie Dmowskim lub Che Guevarra. Ano kims sie fascynowac musza. Jesli to sa ludzie, ktorych polityka lub historia az tak interesuja. Ktos kogo interesuje muzyka klasyczna, bedzie raczej interesowalo zycie Chopina, Moniuszki. Ale osoby jak Dmowski....... lub Che Guevarra. Nalepsze jest to, ze "czarna masa" tych z lewej i prawej napewno nie czytala tych najwazniejszych dziel, ktore pisali wymienieni autorzy. Ich "wodzowie" tam cytuja jakies wybrane cytaty i na tym koniec. Glupi dalej nie pomysli.

Ogladalem ostatnio taki reportaz angielskiego reportera BBC o zjawisku faszyzmu czy nazizmu na polskich stadionach. Jako przyklad byl Gorzów Wielkopolski. Wstyd....i nic wiecej. I to nie tlyko ci kibole z ogolonymi palami (sorry za wyrazenia), ale ich dziewczyny tak samo mysla. Karykatura.......

Do chwili wyjaśnienia pewnych spraw zamykam wątek.
Grot

Pią 25 Sty, 2008 20:45

Powrót do góry
Wyświetl posty z ostatnich:   
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Możesz dodawać załączniki w tym forum
Możesz ściągać pliki w tym forumPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Forum.
Redakcja magazynu "Inne Oblicza Historii" nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.