| | FAQ | Szukaj | Użytkownicy | Rangi | Rejestracja | Profil | Wiadomości | Zaloguj
Linki | Ekipa | Regulamin | Galeria | Artykuły | Katalog monet | Moje załączniki

Forum Inne Oblicza Historii Strona Główna
Regulamin (09 Sie 2018)
 
I. O regulaminie.

1. Regulamin jest zbiorem zasad, których przestrzeganie ma pozwolić wykorzystać narzędzie jakim jest forum www.ioh.pl w sposób optymalny.
2. Forum służy szeroko pojętej wymianie poglądów i opinii, jednak należy swoje wypowiedzi umotywować lub w przypadku podejmowania kontrowersyjnego czy też mało znanego faktu podać źródło swoich informacji.
3. Forum nie służy do załatwiania spraw prywatnych - do tego służy mechanizm PW (prywatna wiadomość) oraz e-mail.
4. Każda osoba korzystająca z forum jest zobowiązana to przestrzegania niniejszego regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie jest wytłumaczeniem w sytuacji jego łamania.
5. Wobec zasad obowiązujących na forum, wszyscy użytkownicy są równi. Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są zwykli użytkownicy, moderatorzy oraz administratorzy forum.

II. Uczestnictwo w serwisie:

1. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem www.ioh.pl oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Regulamin dostępny jest również pod linkiem na stronie głównej forum.
2. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Serwisu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.
3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Project sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Marii Curie- Skłodowskiej 65, 87-100 Toruń, e-mail: [email protected]. Dane są przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy wykonania usługi prowadzenia forum internetowego i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Project sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Project sp. z o.o. realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT, podmiotowi zajmującemu się księgowością, informatykowi oraz organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, usunięcia konta, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń, z zastrzeżeniem pkt III ust. 6. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Po rejestracji Użytkownik ma 7 dni na aktywowanie swojego konta przez kliknięcie w link przesłany na adres e-mail podany przy rejestracji. Konta nieaktywowane w tym czasie zostaną usunięte, po uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie Użytkownika.

III. Postanowienia ogólne

1. Zawartość każdego postu na tym forum wyraża poglądy i opinie jego autora, a nie administratorów serwisu www.ioh.pl.
2. Językiem obowiązującym na forum jest język polski.
3. Na forum obowiązuje zakaz posiadania więcej niż jednego konta. W przypadku posiadania więcej niż jednego konta administratorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia kolejnych kont po uprzednim wezwaniu użytkownika do ich usunięcia.
4. Użytkownik forum jest zobowiązany do:
a) nie umieszczania materiałów niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem (obecność w nickach, avatarach i podpisach symboli wymienionych w Art. 256. § 1. KK nie wyczerpuje działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej wspomnianych w § 2. wymienionego artykułu. Przypadki sporne rozstrzygać będzie Rada Moderatorów, przy czym na czas rozpatrywania wniosku wyświetlanie treści lub symbolu jest zablokowane. Od decyzji nie przysługuje odwołanie).
b) nie pisania żadnych obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, nieprawdziwych, propagujących przemoc, zawierających groźby postów,
c) przestrzegania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych podmiotów;
d) nie wywierania jakiejkolwiek presji i okazywania antyspołecznych uprzedzeń wobec innego użytkownika, moderatora czy administratora;
e) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody. Złamanie powyższych zasad stanowi podstawę udzielenia ostrzeżenia przez administratora lub moderatora forum, a także w razie uporczywego złamania w/w zasad stanowić podstawę do natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników.
5. Zakazane jest propagowanie obrotu nielegalną bronią oraz środkami wybuchowymi, zamieszczanie na forum próśb o identyfikację niewypałów, zapalników, części lub przedmiotów, których posiadania zakazuje prawo, używanie wyrażeń rasistowskich, propagowanie niszczenia stanowisk archeologicznych, grobów. Złamanie tych zasad stanowi podstawę udzielenia ostrzeżenia przez administratora lub moderatora forum, a także w razie uporczywego złamania w/w zasad stanowić podstawę do natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników.
6. Użytkownik zgadza się, że wszystkie wpisane posty będą archiwizowane.
7. Administratorzy i moderatorzy forum mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku, w szczególności w przypadku:
a) łamania niniejszego regulaminu;
b) łamania obowiązujących przepisów prawa;
c) dublowania tematu na forum;
d) zamknięcia tematu na forum;
e) gdy Administrator forum uzna za stosowne.
8. Administratorzy forum zastrzegają sobie prawo do usuwania kont użytkowników, którzy nie zalogowali się na swoje konta przez 12 miesięcy. Usunięcie konta nastąpi po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail.
9. Warunkiem korzystania z forum jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Administratorzy forum zastrzegają sobie prawo do usuwania kont użytkowników którzy posiadają nieaktywne adresy e-mail - bez ostrzeżenia gdyż w takiej sytuacji nie możliwy staje się kontakt administracji z użytkownikiem.
10. Możliwe jest zlikwidowanie swojego konta na forum w dowolnym momencie. Jednakże po odejściu z Forum dotychczas napisane posty, nie naruszające regulaminu, zostają ogólnodostępne pod nickiem użytkownika. Powyższe dotyczy także postów pisanych z konta objętego wykluczeniem z forum.
11. Skrypt tego forum wykorzystuje mechanizm cookies ułatwiające korzystanie z serwisu. Adres e-mail jest wykorzystywany jedynie dla:
- przesłania linku aktywującego konto,
- przesłania nowego hasła w przypadku zagubienia starego,
- kontaktu administracji i redakcji z użytkownikiem,
- wzajemnych kontaktów pomiędzy użytkownikami,
12. W stosunku do osób łamiących zasady ustanowione w tym regulaminie, stosowane będą przez moderatorów i administratora odpowiednie sankcje w postaci:
- upomnienia (moderator, administrator na priv.)
- ostrzeżenia - (pierwsza czerwona kreska) brak możliwości pisania przez 48 godzin,
- drugie ostrzeżenia - (druga czerwona kreska) brak możliwości pisania przez tydzień,
- trzecie ostrzeżenia - (trzecia czerwona kreska) wykluczenie z forum, banicja, ( blokada nicka oraz numeru IP )
13. W przypadku drobnych odstępstw od obowiązujących zasad, stosowane będzie upomnienie, wraz ze wskazaniem punktu w regulaminie, który został naruszony.
14. Na użytkownika nie przestrzegającego regulaminu, nie stosującego się do upomnień będą nakładane kolejne sankcje, aż do pełnego wykluczenia z forum.
15. Posty, których treść jest wynikiem nieznajomości obowiązujących na forum zasad, będą blokowane, przenoszone lub kasowane. Posty rażąco naruszające regulamin będą bezpowrotnie usuwane z forum.
16. Ostrzeżenia będą automatycznie usuwane po okresie 12 miesięcy od chwili ich nadania.
17. Osobom permanentnie lub celowo łamiącym regulamin, administrator uniemożliwi korzystanie z forum poprzez pełne wykluczenie z forum, łącznie z blokadą nicka oraz numeru IP.

IV. Postanowienia końcowe:

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.08.2018.
2. Regulamin może być przez Administrację zmieniony. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach forum oraz bezpośrednie poinformowanie na adresy e-mail Użytkowników. Użytkownik musi wyrazić zgodę na zmiany w regulaminie przy pierwszym logowaniu. W przypadku braku akceptacji regulaminu przez Użytkownika, jego konto zostanie usunięte przez Administratora forum.
 Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Forum.
Redakcja magazynu "Inne Oblicza Historii" nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.