| | FAQ | Szukaj | Użytkownicy | Rangi | Rejestracja | Profil | Wiadomości | Zaloguj
Linki | Ekipa | Regulamin | Galeria | Artykuły | Katalog monet | Moje załączniki

Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
szponiasty
Redakcja
Podpułkownik

Podpułkownik

Posty: 3194
Pochwał: 2
Archiwum: APwB / OKBZN
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Wielki Konkurs Historyczny - HISTORIE OCALONE

Witam serdecznie zapraszam do najnowszego konkursu. Regulamin poniżej.REGULAMIN KONKURSU „HISTORIE OCALONE”

§ 1

1. Konkurs prowadzony będzie pod nazwą „Historie ocalone” (dalej: Konkurs)
2. Organizatorem Konkursu jest Project Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 242659 (dalej: Organizator).

§ 2

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 31 marca 2011 roku, a kończy w dniu 30 września 2011 roku.
2. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.ioh.pl oraz na łamach magazynu „Wiedza i Życie” nr 4/11, którego wydawcą jest Prószyński Media Sp. z o.o. oraz „Wiedza i Życie. Inne Oblicza Historii” nr 2/2011, którego wydawcą jest Prószyński Media Sp. z o.o., na licencji i za zgodą Project Sp. z o.o.

§ 3

1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, może być każdy bez względu na wiek, miejsce zamieszkania i narodowość. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie po uzyskaniu pisemnej zgody swojego przedstawiciela ustawowego.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice lub osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także powinowaci w tej samej linii lub stopniu.
4. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz, jeżeli ponownie spełni wszystkie warunki przewidziane niniejszym Regulaminem.

§ 4

1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej, na którą składać będą się łącznie następujące elementy:
1) utrwalona na nośniku umożliwiającym odtworzenie w wersji audio lub audiowizualnej rozmowa z pełnoletnią osobą, która była świadkiem lub uczestnikiem wydarzeń historycznych,
2) utrwalona na nośniku umożliwiającym odtworzenie (w formacie Microsoft Word) pisemna wersja opowieści wskazanej w ust.1 pkt 1), zawierająca wstęp spełniający wymogi opisane w § 6 ust. 4.
2. Pisemna wersja opowieści, o której mowa w ust.1 pkt 2) może zostać sporządzona w dowolnej formie literackiej, w szczególności w formie opowiadania, wywiadu, artykułu etc. Nie może przekraczać jednak 88 000 znaków.
3. Pracę do konkursu może zgłosić wyłącznie osoba która przeprowadziła wywiad (rozmowę) z osobą o której mowa w ust.1 pkt 1) i stworzyła pisemną wersję opowieści, o której mowa w ust.1 pkt 2).
4. Praca konkursowa (rozmowa i jej pisemna wersja) musi być związana z tematyką historyczną. Celem pracy konkursowej ma być przedstawienie wydarzeń historycznych z punktu widzenia osób w nich uczestniczących lub będących ich świadkiem.
5. Praca konkursowa dotyczyć może wyłącznie opowieści wcześniej nigdzie niepublikowanych. Przedstawiona w pracy konkursowej historia musi być prawdziwa.


§ 5

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest sporządzenie pracy konkursowej zgodnie z zasadami określonymi w § 4, przesłanie jej zgodnie z § 6 niniejszego Regulaminu oraz zakup papierowego egzemplarza magazynu „Wiedza i Życie. Inne Oblicza Historii” i zachowanie oryginału dowodu jego zakupu. Data widniejąca na dowodzie zakupu musi być wcześniejsza niż data wysłania do Konkursu (nadania) pracy konkursowej. Przedstawienie Organizatorowi oryginału dowodu zakupu będzie warunkiem koniecznym do odbioru nagrody.

§ 6

1. Termin nadsyłania prac konkursowych rozpoczyna się w dniu 31 marca 2011 roku, a kończy w dniu 30 września 2011 roku.
2. Prace konkursowe należy nadsyłać wyłącznie drogą pocztową na adres: Project Sp. z o. o., ul. Marii Skłodowskiej- Curie 65, 87-100 Toruń.
3. O zachowaniu terminu decyduje data nadania na poczcie (data stempla pocztowego) przesyłki zawierającej pracę konkursową.
4. Każdy Uczestnik przesyłając pracę konkursową zobowiązany jest do napisania krótkiego wstępu, zawierającego następujące elementy:
a) dane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail) oraz osoby, której dotyczy praca konkursowa – osoba o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy),
b) podstawowe informacje o osobie i wydarzeniu, których dotyczy praca konkursowa.
5. Do pracy konkursowej musi być załączone:
a) podpisane, pisemne oświadczenie osoby zgłaszającej pracę do Konkursu (Uczestnika konkursu), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu – w przypadku osoby niepełnoletniej na uczestnictwo w Konkursie potrzebna jest pisemna zgoda jej przedstawiciela ustawowego,
b) podpisane, pisemne oświadczenie osoby, z którą przeprowadzona i utrwalona została rozmowa (o której mowa w § 4 ust.1 pkt 1), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
c) oryginału dowodu zakupu magazynu „Wiedza i Życie. Inne Oblicza Historii”.
6. Prace konkursowe nie spełniające wymogów wskazanych w niniejszym Regulaminie ( w tym nie zawierające oświadczeń o których mowa w ust. 5) nie będą brały udziału w Konkursie.

§ 7

1. Zwycięzcy Konkursu (dalej: Zwycięzcy) zostaną wyłonieni spośród osób, których zgłoszenia spełniały wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie, i których prace konkursowe zostały uznane za najlepsze.
2. Oceny prac konkursowych dokona Jury w składzie ustalonym przez Organizatora. Jury bierze pod uwagę poziom merytoryczny pracy konkursowej, spójność z tematem, kreatywność, styl, zaangażowanie uczestnika i stopień zgłębienia przez niego tematu. Wybór nagrodzonych prac konkursowych zależy wyłącznie od subiektywnej oceny Jury.
3. Wybór nagrodzonych prac konkursowych nastąpi do dnia 30 listopada 2011 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu jest jawne i zostanie opublikowane na stronie internetowej www.ioh.pl oraz na łamach magazynów „Wiedza i Życie” oraz „Wiedza i Życie. Inne Oblicza Historii”, gdzie opublikowane zostaną również dane osobowe Zwycięzców w postaci imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania,.
4. Zwycięzcy zostaną w tym samym terminie dodatkowo powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
5. Zwycięzcy zobowiązani są do:
1) udzielenia dodatkowych informacji na żądanie Organizatora,
6. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane Zwycięzcom na koszt Organizatora, na adres zamieszkania podany przy dokonywaniu zgłoszenia pracy konkursowej.
7. W przypadku nie przyjęcia w terminie lub odmowy przyjęcia przez Zwycięzcę nagrody rzeczowej, nagroda przepada na rzecz Organizatora.

§ 8

1. W konkursie przewidziano dziewięć zestawów nagród.
2. Organizator przewiduje następujące nagrody, ufundowane przez Prószyński Media Sp. z o. o. oraz Project Sp z o.o.:
1) I miejsce
a) produkcja filmu dokumentalnego na podstawie przesłanej opowieści, który dostępny będzie na płycie DVD wraz magazynem „Wiedza i Życie. Inne Oblicza Historii”
b) nagroda rzeczowa w postaci iPada marki Apple
c) polar z logo „Wiedza i Życie. Inne Oblicza Historii”
d) roczna prenumerata czasopisma „Wiedza i Życie. Inne Oblicza Historii” o wartości 40 zł brutto
e) bon o wartości 400 zł na książki wydawnictwa Prószyński i S-ka (do zrealizowania w księgarni firmowej Prószyński i S-ka w Warszawie przy ul. Garażowej 7 oraz na www.kkkk.pl)
2) II miejsce
a) publikacja na łamach magazynu „Wiedza i Życie. Inne Oblicza Historii” artykułu na podstawie przesłanej pracy
b) polar z logo „Wiedza i Życie. Inne Oblicza Historii”
c) roczna prenumerata czasopisma „Wiedza i Życie. Inne Oblicza Historii” o wartości 40 zł brutto
d) bon o wartości 200 zł na książki wydawnictwa Prószyński i S-ka (do zrealizowania w księgarni firmowej Prószyński i S-ka w Warszawie przy ul. Garażowej 7 oraz na www.kkkk.pl)
3) III miejsce
a) publikacja na łamach magazynu „Wiedza i Życie. Inne Oblicza Historii” artykułu na podstawie przesłanej pracy
b) polar z logo „Wiedza i Życie. Inne Oblicza Historii”
c) bon o wartości 100 zł na książki wydawnictwa Prószyński i S-ka (do zrealizowania w księgarni firmowej Prószyński i S-ka w Warszawie przy ul. Garażowej 7 oraz na www.kkkk.pl)
4) IV-IX miejsce
a) nagrody książkowe, audiobooki, praktyczne gadżety
3. Należny podatek od wygranej pokrywa Organizator.
4. Zwycięzca nie jest uprawniony do żądania zamiany przyznanych nagród na ich równowartość pieniężną.

§ 9

1. Dokonując zgłoszenia każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanej pracy konkursowej i przenosi nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na Organizatora autorskie prawa majątkowe, wskazane w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, do nadesłanych prac konkursowych oraz prawo rozpowszechniania ich na wszelkich znanych polach eksploatacji, zgodnie ze złożonym pisemnym oświadczeniem, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, zgodnie ze złożonym pisemnym oświadczeniem, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć sobie jakiekolwiek prawa do nadesłanej przez niego pracy konkursowej. Odpowiedzialność Organizatora w tym zakresie jest wyłączona.

§ 10

1. Uczestnik Konkursu, na mocy złożonego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail informacji i publikacji, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 ze zm.) oraz na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z Konkursem, w szczególności w celu ogłoszenia wyników, przesłania nagród, publikacji przesłanej pracy konkursowej.
2. Użytkownik Konkursu ma prawo do wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

§ 11

1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Konkursu i wyłonieniem zwycięzców powinny być składane pisemnie na adres Project Sp. z o. o., ul. Marii Skłodowskiej- Curie 65, 87-100 Toruń w maksymalnym terminie 14 dni od dnia zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji.
2. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane. Uprawniony podmiot w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy otrzymaną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku. Decyzje podjęte w wyniku rozpatrzenia reklamacji są ostateczne.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Toruniu. Skierowanie przez Uczestnika sprawy na drogę sądową jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej.

§ 12

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika całości Regulaminu i wyrażeniem przez Uczestnika bezwarunkowej zgody na zastosowanie wszystkich jego postanowień.
2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.ioh.pl
3. Prace konkursowe niezgodnie z warunkami Regulaminu nie będą rozpatrywane.
4. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagród, innego rozdziału nagród wymienionych w § 8 ust. 2 i terminów rozstrzygnięcia Konkursu, do nie przyznania którejkolwiek, jak i wszystkich nagród oraz prawo do nie wybrania żadnej ze zgłoszonych prac konkursowych do publikacji a także do odwołania Konkursu w każdym czasie, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej: www.ioh.pl. W takim wypadku żadnej osobie nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
6. W przypadku odwołania Konkursu nadesłane prace nie będą wykorzystywane przez Organizatora do jakichkolwiek celów.
7. Organizator nie odsyła nadesłanych prac konkursowych.
8. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie internetowej www.ioh.pl
9. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu znajduje się na materiałach reklamowych towarzyszących Konkursowi.
10. Wszystkie treści zawarte w materiałach dotyczących Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
11. W kwestiach związanych w Konkursem zastosowanie ma wyłącznie prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy kodeksu cywilnego.
Załącznik nr 1

Imię i nazwisko:.............................................
Adres:...........................................................
PESEL: .........................................................
e-mail:..........................................................

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, ze zapoznałem się z regulaminem Konkursu „Historie ocalone” którego Organizatorem jest Project Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65.

2. Oświadczam, iż historia przedstawiona w pracy konkursowej jest prawdziwa i nie została wcześniej nigdzie opublikowana.

3. Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej do Konkursu pracy konkursowej i przysługują mi niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do korzystania i rozporządzania pracą, zgłoszoną do Konkursu „Historie ocalone”, organizowanego przez Project Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu i zobowiązuję się w w/w zakresie do zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich.

4 .Oświadczam, że przenoszę bezpłatnie na rzecz Project Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu wszelkie autorskie prawa majątkowe do przesłanej pracy konkursowej, w stanie wolnym od wad, praw i roszczeń osób trzecich, wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w sposób nieograniczony czasowo ani terytorialnie, w zakresie przewidzianym w ust. 5 poniżej.

5. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 4 powyżej dotyczy wszelkich pól eksploatacji znanych w chwili podpisania oświadczenia, w szczególności:
a) utrwalania oraz zwielokrotniania dowolną techniką w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywania odbitek itd. (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku);
b) wprowadzania do obrotu utworu oraz materialnych nośników, na których utwór utrwalono;
c) użyczenia i/lub najmu;
d) wszelkich form publicznego udostępniania, a w szczególności odtwarzania, wystawiania i wyświetlania;
e) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;
f) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m. in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych);
g) dokonywania adaptacji, zmian i/lub przeróbek utworu, a także rozporządzania oraz korzystania z powstałych w ten sposób utworów zależnych na polach eksploatacji wymienionych w Oświadczeniu;
h) sporządzania wersji obcojęzycznych;
i) upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie określonym w ust. 5 lit. a)- h).

6. Jednocześnie z przejściem praw autorskich, w związku z celem Konkursu następuje nieodpłatne przeniesienie na Organizatora własności przedmiotu materialnego, w którym utrwalono prace konkursowe.

7. Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany na wstępie adres e-mail informacji i publikacji, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 ze zm.) oraz na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z Konkursem, w szczególności w celu ogłoszenia wyników, przesłania nagród, publikacji przesłanej pracy konkursowej i wykorzystania jej w inny sposób.

Data i podpis autora pracy konkursowej i przedstawiciela ustawowego autora pracy konkursowej – w przypadku, gdy autorem pracy jest osoba niepełnoletnia

................................................................................... ..............................................................................


Data i podpis autora pracy konkursowej – w przypadku, gdy autorem pracy jest osoba pełnoletnia

.................................................................................................


Załącznik nr 2

Imię i nazwisko:.............................................
Adres:.............................................................
PESEL: .........................................................

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, ze zapoznałem się z regulaminem Konkursu „Historie ocalone”, którego Organizatorem jest Project Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z Konkursem, w szczególności w celu publikacji przesłanej przez Uczestnika pracy konkursowej i ogłoszenia wyników.
3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach związanych z w/w Konkursem, w szczególności w celu publikacji przesłanej przez Uczestnika pracy konkursowej, w związku z adaptacją pracy konkursowej w formie artykułu w magazynie bądź w formie filmu dokumentalnego, a w konsekwencji rozpowszechniania i udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.Data i podpis osoby, z którą była przeprowadzona rozmowa

.................................................................................................Opis załącznika:

Nie 11 Lis, 2012 19:00

Powrót do góry
Wyświetl posty z ostatnich:   
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz dodawać załączników w tym forum
Możesz ściągać pliki w tym forumPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Forum.
Redakcja magazynu "Inne Oblicza Historii" nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.